Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

d.d. Januari 2021

Wettelijke bepalingen

 • Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt
 • Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming – AVG – GDPR)
 • Verordening 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad
 • Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit
 • Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
 • Wet van 22 mei 2019 – Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat het politionele informatiebeheer betreft

Doel en inhoud van de website

Deze algemene privacyverklaring heeft als doel u te informeren over de principes die aan de basis liggen van de verzameling, het gebruik en de bewaring van uw persoonsgegevens. We wensen u ook te informeren over uw rechten als betrokkene van deze gegevensverzameling.

De website biedt u de mogelijkheid om ons op een vlotte en veilige manier gegevens te bezorgen die wij gebruiken met het oog op een correcte dienstverlening.  Onder deze dienstverlening kunnen volgende activiteiten verstaan worden:

 • Wie is de contactpersoon binnen de politie voor uw wijk?
 • Bij verhuis kan u via de site de nodige elementen zoals vergunningen, verhuisborden en signalisatie aanvragen
 • U kunt nakijken of uw verloren spullen binnengebracht zijn bij de verloren goederen

Tenslotte heeft de website een algemeen doel om u te informeren over onze activiteiten.

 • De organisatie en werking van de Lokale Politie
 • Mogelijke opportuniteiten binnen de politiezone Oostende zoals stage, open vacatures, etc.
 • U te waarschuwen voor bepaalde actuele criminele activiteiten
 • Er worden tips in het kader van preventie en sensibilisering meegegeven

Algemene gebruikersvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruikersvoorwaarden. U wordt vriendelijk verzocht de gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website.

Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het doel van deze regelgeving is een betere bescherming van uw persoonsgegevens. De wetgeving handelt over de verwerking van persoonsgegevens, dit wil o.a. zeggen het opslaan, raadplegen, doorsturen, ordenen, verspreiden, bijwerken, … van de gegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kan herkend of geïdentificeerd worden. Het gaat om gegevens die we aan u persoonlijk kunnen koppelen.

Voorbeelden hiervan zijn uw naam, rijksregisternummer, adres, leeftijd, maar ook uw e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe worden uw gegevens verwerkt?

Gegevens worden op meerdere manieren verzameld en verwerkt.

Hieronder wordt een opsomming gemaakt van de verschillende mogelijkheden:

 • Uzelf verstrekt de gegevens naar aanleiding van uw contacten met onze diensten
 • Door vaststellingen van onze medewerkers
 • Ontvangen van andere politiediensten en overheden
 • Ontvangen via externe bronnen, getuigen, derden, …
 • Door een bevraging of toegang van een gegevensbank van de publieke sector (rijksregister, DIV,…)
 • Open (internet) bronnen

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De maximale bewaartermijn wordt bepaald door de wet, het decreet of de ordonnantie behoudens de gevallen waarin de termijn wordt vastgelegd in de Europese regelgeving of de internationale overeenkomst.

Wanneer de bewaartermijn is afgelopen, worden de gegevens gewist.

De gegevens worden enkel gebruikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken. Na het bereiken dan dit doeleinde worden de gegevens verwijderd.

Bescherming van uw persoonsgegevens

De Lokale Politie respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert behandelt men correct en vertrouwelijk.

Er wordt gebruik gemaakt van geschikte beveiligingsmaatregelen voor het beschermen van de verwerking van uw persoonsgegevens en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. De toegang tot uw gegevens is enkel toegestaan aan degene die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

Daarnaast kunnen de persoonsgegevens niet verder verwerkt worden voor een ander doeleinde dan waarvoor ze werden verzameld, tenzij deze verwerking is toegestaan overeenkomstig de regelgeving.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene hebt u een aantal algemene rechten inzake uw persoonsgegevens:

 • Recht op verzoek tot toegang tot uw persoonsgegevens
 • Recht op aanvulling en verbetering van uw persoonsgegevens
 • Recht op het wissen van niet relevante gegevens

Indien u vragen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u uw vraag steeds richten aan de DPO van de politiezone.

Klachten over de verwerking van de persoonsgegevens

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt kan u deze richten aan functionaris voor gegevensbescherming van PZ Oostende:

Functionaris voor gegevensbescherming
Lijndraaiersstraat 5
8400 Oostende
pz.oostende.DPO@police.belgium.eu

Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies gelden. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar in hun huidige staat, zonder dat men garanties levert. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft dient u daartoe steeds de bevoegde personen binnen de Lokale Politie Oostende te raadplegen.

De op deze website ter beschikking gestelde informatie en documenten kan men niet als een authentieke overname van de officieel aangenomen tekst beschouwen. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde tekst beschouwt men als officieel.

Aansprakelijkheid

De Lokale Politie levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden algemene informatie volledig, juist, nauwkeurig, toegankelijk en bijgewerkt is.

De Lokale Politie spant zich in om de website met alle mogelijke manieren te beveiligen en eventuele ongemakken die zijn veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken.

De Lokale Politie kan echter niet uitsluiten dat er onjuiste informatie terug te vinden is op de website of dat er zich technische fouten voordoen zoals o.a. een onderbreking van de beschikbaarheid van de website.

Indien de verstrekte informatie fouten bevat of indien er zich technische fouten voordoen zal de Lokale Politie er alles aan doen om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.  U bent steeds vrij om dit eveneens te melden.

Men kan de Lokale Politie niet aansprakelijk stellen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie. Men kan de Lokale Politie ook niet aansprakelijk stellen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruikmaken van hyperlinks naar andere websites die op deze website zijn terug te vinden, aangezien de Lokale Politie daarover geen technische of inhoudelijke controle uitoefent.

Intellectuele eigendom

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld mogen de teksten, foto’s, afbeeldingen, video- en geluidbestanden die op deze website beschikbaar zijn alleen worden gebruikt met de uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de politie.

Uploaden van bestanden

De Lokale Politie kan geen onbeperkte upload garanderen. De Lokale Politie behoudt zich het recht om te beslissen welke informatie die werd geüpload uiteindelijk op de website zal terechtkomen. De Lokale Politie kan te allen tijde beslissen om bepaalde informatie te verwijderen van de website. De Lokale Politie beschikt over de mogelijkheid om regelmatig de inhoud van de geüploade informatie te controleren.

De Lokale Politie kan de mogelijkheid niet uitsluiten dat de toegang tot de uploaddienst wordt onderbroken of verstoord door technische manoeuvres of niet-toegestane interventies. De Lokale Politie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande  waarschuwing de toegang tot de uploaddienst te onderbreken om mogelijke gevallen van misbruik of fraude op te sporen of te onderdrukken of om technische of operationele functiestoornissen te verhelpen.

De Lokale Politie mag u op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de uploaddienst ontzeggen wanneer de Lokale Politie vaststelt dat u de voorwaarden inzake de uploaddienst niet naleeft.

Door het uploaden van informatie machtigt u de Lokale Politie om dit materiaal op de website te gebruiken.

U waarborgt dat de informatie die u uploadt geen inbreuk pleegt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden en u gaat ermee akkoord de Lokale Politie volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, verliezen, honoraria van advocaten, schade, kosten en andere schadevergoedingclaims die voortvloeien uit dergelijke inbreuken.

Het is u in geen geval toegestaan om informatie te uploaden die een racistisch, haatdragend, beledigend of pornografisch karakter vertoond of in strijd is met de goede zeden en/of bestaande Belgische wetgeving of besmet is met een virus of gelijkaardige kwaadaardige programmatuur of die in eender welk ander opzicht schade kan veroorzaken aan de Lokale Politie of derden. Het is evenmin toegestaan om reclame, commerciële advertenties en ieder ander publicitair materiaal te uploaden. U zal de Lokale Politie volledig vrijwaren en vergoeden voor elke rechtstreekse en onrechtstreekse schade berokkend aan derden ingevolge het uploaden van zulke ontoelaatbare informatie.

U mag bovendien de uploaddienst niet gebruiken op een andere manier die deze dienst zou kunnen uitschakelen, overbelasten of benadelen of de gebruikservaring van een andere gebruiker negatief zou kunnen beïnvloeden.

De Lokale Politie verzoekt u om iedere ongepaste informatie die werd geüpload te signaleren, zodat de Lokale Politie de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of ontoegankelijk te maken.

Wijzigingen

De Lokale Politie behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden te nemen.

Logbestanden

De Lokale Politie registreert uw bezoek aan deze website. Men gebruikt deze informatie uitsluitend om de website te verbeteren. Technische logbestanden die als enige doel de technische ondersteuning hebben bewaart men maximum één maand.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.