Politie en partners treden op tegen oneerlijke concurrentie

Begin februari voerde Politie Oostende samen met verschillende partners een nieuwe SHOP-actie uit. Daarbij worden verschillende handelaars onaangekondigd gecontroleerd om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. Tijdens de nieuwste actie werden meer dan twintig processen-verbaal opgesteld.

De SHOP-acties worden gecoördineerd vanuit de wijkpolitie. Ze verlopen in nauwe samenwerking met Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de federale overheidsdiensten Financiën en Economie, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Op vrijdag 3 februari onderzochten de verschillende diensten samen gericht twaalf vestigingen verspreid over het Oostendse grondgebied op basis van ontvangen signalen. Specifiek werden voedingswinkels, schoonheidssalons, kapperszaken en horeca-ondernemingen onder de loep genomen. Kort gesteld: van de twaalf gecontroleerde zaken was geen enkele voor de volle honderd procent in orde.

Actie bovenop reguliere controle
“De RSZ stelde drie processen-verbaal op en voert nog een onderzoek naar schijnzelfstandigheid. De RVA liet ook twee pv’s optekenen. Allemaal omvatten ze inbreuken op een correcte tewerkstelling. De FOD Financiën dan noteerde elf pv’s, onder meer voor het niet uitreiken van ontvangstbewijzen, het niet bijhouden van dagontvangsten of ontbrekende verantwoordingsstukken. Verder, het FAVV maakte drie pv’s en liet twee zaken tijdelijk sluiten. Bij de ene zaak werden inbreuken inzake hygiëne en infrastructuur vastgesteld, bij de andere had de zaakvoerder geen BTW-nummer en dus geen toelating tot uitbating. Beiden hebben zich in regel gesteld en mochten na een hercontrole op een later tijdstip heropenen. Een andere zaak kreeg van het FAVV een aangetekende waarschuwing”, schetst waarnemend korpschef Hannelore Hochepied. Tot slot, de FOD Economie nam bij één onderneming namaakgoederen in beslag en stelde daarnaast nog één pv’s en zeven pv’s van waarschuwing op. “Naast controles tijdens de reguliere politiewerking vormen de gerichte en gecoördineerde SHOP-acties belangrijke speerpunten tegen oneerlijke en onveilige handelspraktijken, van zwartwerk over hygiëne tot correcte bedrijfsvoering”, benadrukt Hochepied nog.

Duidelijke boodschap
“Deze actie toont opnieuw de nood aan van regelmatige controles bij handelszaken die het niet nauw nemen met de regels. Niet alleen om overtreders te vatten, maar ook om handelaars die wél de regels naleven te ondersteunen”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “De boodschap is duidelijk: iedereen moet de wet naleven. Wie dat niet doet, zal de gevolgen voelen door de sancties die voortvloeien uit de controles en pv’s. Oneerlijke concurrentie tolereren we niet.”

Gepubliceerd op maandag 13 februari 2023 8.37 u.